มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน Northnet Thailand
ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน พึ่งตนเอง สร้างปัญญาชน คนมีคุณธรรม